Obra Objetual

Col·leccions

Col·laboració amb Claude JeanmartOBRA OBJETUALACCIÓ I "AUTORETRAT" EN JORDI CERDà · PILAR PARCERISAS

       Des dels inicis de la seva trajectòria, el treball de Jordi Cerdà s'ha referit a l'acció i l'objecte quotidians i a una reinterpretació de la història de l'art. És un artista que ha donat un sentit "perfonmàtic" a tots els seus treballs, la majoria dels quals interroguen imatge i realitat o, per dir-ho d'una altra manera, posen en quüestió la correspondència intrínseca que hi ha entre la realitat i la seva representació o entre els mots i les coses, des de Magritte a Foucault.

       Arrelat a la tradició de l'art conceptual a Catalunya, Jordi Cerdà n'és un dels seus representants més singulars. Els seus films dels primers anys setanta revelen ja un interès per l'art coma a territori d'idea i encadenen un seguit d'accions quotidianes les quals, des d'un altre punt de vista, es reflectiran posteriorment en les seves foto-performances.

       Cerdà transforma en concepte el fet de la representació i ho fa a partir de la quotidianitat i del "transformisme" que empra en el més pur estil duchampià de Rrose Sélavy. En tot aquest procés, hi ha una constant referència a l'autoretrat, una mirada autoreferencial que es desplega en diversos retrats: l'auobiogràfic, punt de partença de les reflexions posteriors, i el de l'artista com a autoretrat mental. "L'art és cosa mental", que diríem si traslladéssim a Cerdà la màxima de Leonardo. Un dels trets més significatius del seu treball són les relectures o reinterpretacions filosòfiques d'artistes i obres del passat mitjançant l'acció. Aquesta exposició, que parteix del primer "auto/retrat" de caràcter biogràfic, mai no exposat, però sí divulgat mitjançant la sèrie de postals de la col·lecció "Art enllà" editades l'any 1978, constitueix un recull d'accions en el seu testimoni fotogràfic i/o videogràfic des dels anys setanta i fins a l'actualitat que van dibuixant en el seu conjunt un autoretrat. Vint-i-cinc després, Jordi Cerdà es reinterpreta a sí mateix en una obra composta per vint-i-una situacions que constitueixen una relectura de l'artista amb relació a la història de l'art i a la integració del seu propi treball coma a artista en aquesta història.

COL·LABORACIÓ AMB CLAUDE JEANMART

Objects, masques et statues, pour parallelisme. 2019 Catàleg en pdf


Tot Kafka Catàleg en pdf


Voile devoile exposició Catàleg en pdf


El Quixot a Barcelona Catàleg en pdf


Paralelisme Ombres Catàleg en pdf


Moleskines Catàleg en pdf

COL·LECCIONS