Obra Objetual

Col·leccionsOBRA OBJETUALACCIÓ I "AUTORETRAT" EN JORDI CERDà · PILAR PARCERISAS

       Des dels inicis de la seva trajectòria, el treball de Jordi Cerdà s'ha referit a l'acció i l'objecte quotidians i a una reinterpretació de la història de l'art. És un artista que ha donat un sentit "perfonmàtic" a tots els seus treballs, la majoria dels quals interroguen imatge i realitat o, per dir-ho d'una altra manera, posen en quüestió la correspondència intrínseca que hi ha entre la realitat i la seva representació o entre els mots i les coses, des de Magritte a Foucault.

       Arrelat a la tradició de l'art conceptual a Catalunya, Jordi Cerdà n'és un dels seus representants més singulars. Els seus films dels primers anys setanta revelen ja un interès per l'art coma a territori d'idea i encadenen un seguit d'accions quotidianes les quals, des d'un altre punt de vista, es reflectiran posteriorment en les seves foto-performances.

       Cerdà transforma en concepte el fet de la representació i ho fa a partir de la quotidianitat i del "transformisme" que empra en el més pur estil duchampià de Rrose Sélavy. En tot aquest procés, hi ha una constant referència a l'autoretrat, una mirada autoreferencial que es desplega en diversos retrats: l'auobiogràfic, punt de partença de les reflexions posteriors, i el de l'artista com a autoretrat mental. "L'art és cosa mental", que diríem si traslladéssim a Cerdà la màxima de Leonardo. Un dels trets més significatius del seu treball són les relectures o reinterpretacions filosòfiques d'artistes i obres del passat mitjançant l'acció. Aquesta exposició, que parteix del primer "auto/retrat" de caràcter biogràfic, mai no exposat, però sí divulgat mitjançant la sèrie de postals de la col·lecció "Art enllà" editades l'any 1978, constitueix un recull d'accions en el seu testimoni fotogràfic i/o videogràfic des dels anys setanta i fins a l'actualitat que van dibuixant en el seu conjunt un autoretrat. Vint-i-cinc després, Jordi Cerdà es reinterpreta a sí mateix en una obra composta per vint-i-una situacions que constitueixen una relectura de l'artista amb relació a la història de l'art i a la integració del seu propi treball coma a artista en aquesta història.
COL·LECCIONS